Wonen

Wonen is in de Toekomstvisie in 2014 één van de vijf thema’s die op strategische gronden zijn uitgewerkt, zo geeft het college aan.
Op korte termijn heeft het College het voornemen in te zetten op jonge gezinnen en op middellange termijn op jonge (Brainport) gezinnen. Niet zo vreemd, zo lijkt het, omdat Valkenswaard te maken heeft met vergrijzing en ontgroening.
Ook het geven van aandacht aan het ‘binnenhalen’ van Brainpoortgezinnen lijkt verstandig, al zijn we hierin beslist niet de eerste gemeente die hier aandacht aan besteed. Sterker nog; omliggende gemeente hebben in dit opzicht al veel meer geprofiteerd van de groei van werkgelegenheid als gevolg van de positieve economische ontwikkelingen in Brainpoort en de daarmee gepaard gaande aanzuiging van nieuwe bewoners. Om deze reden was het beter om te spreken over een noodzakelijke inhaalslag. Het succes van de inspanningen zal in sterke mate afhangen van de grondprijs. Zeker voor jonge starters is de hoge grondprijs in Valkenswaard een onoverkomelijk probleem. De vastgestelde ontgroening is dan ook in belangrijke mate mede een gevolg van de slechte concurrentiepositie die Valkenswaard ten opzichte van ons omringende gemeenten inneemt.
Met het inzetten op alleen en uitsluitend jonge gezinnen heef het College zich, er ook in deze begroting, wel erg gemakkelijk van afgemaakt. Met een procentueel hoog aantal senioren zou het niet misstaan hebben een visie of beleid te hebben kunnen presenteren er op gericht (bouwkundige)maatregelen te treffen om senioren langer zelfstandig te laten wonen en de zelfredzaamheid te bevorderen. Het voornemen om in 2019 alleen en uitsluitend te onderzoeken of woningen geschikt zijn om mensen zelfstandig te laten leven, is volstrekt onvoldoende. Sterker nog, deze studie had al enkele jaren geleden moeten zijn afgerond.
Anders dan de gemeente heeft Vitaal Valkenswaard een goed beeld wat er op het vlak van wonen en zorg onder de senioren leeft. Er zijn tal van senioren die best bereid zijn hun ruime woning te verlaten waanneer zij in ons dorp passende kleinere huisvesting zouden kunnen vinden. Huisvesting die is aangepast aan hun situatie. Het vertrekt van deze senioren uit de grotere huizen, betekent niet alleen minder noodzaak tot huishoudelijke hulp, maar heeft zeker ook het gewenste effect dat doorstroming tot stand komt.
Zeker kijkend naar het voornemen Brainpoort gezinnen te vestigen zou dat een geweldige opportunity vormen.

Een reactie plaatsen