Nieuwsbrief januari 2020

Inleiding

Hierbij het jaaroverzicht 2019 van zowel lopende als uitgevoerde projecten en dossiers die namen u door Vitaal Valkenswaard in de gemeenteraad aan bod kwamen cq. werden aangepast dan wel gerealiseerd.

Wij hebben een groot aantal moties ingediend, alleen of tezamen met andere partijen. Vele, vele vragen stelden wij aan het College van B&W als wij vonden dat uw belangen onvoldoende werden behartigd..

Nu gaan wij een nieuw jaar in waarin ons veel nieuwe ontwikkelingen en projecten en te wachten staan zoals o.a. het ouderenbeleid, passende zorg bij eenzaamheid en dementie, woningbouw, gemeentelijk jaarverslag 2019, de parkeervisie, het centrum plan, het MRE stimuleringsfond voor MKB bedrijven en de doorlopende projecten en dossiers uit 2019. Ook in 2020 houden wij u regelmatig van de ontwikkelingen op de hoogte.

 

Overzicht, deels met toelichting, van lopende en uitgevoerde projecten door Vitaal Valkenswaard over 2019.

1. Sociaal Domein

Ouderenbeleid, het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, en het streven naar een dementie vriendelijke gemeente, zijn speerpunten in het beleid van Vitaal Valkenswaard. Tevens verdienen een passende dagbesteding en de verstrekking van hulpmiddelen voor gehandicapten speciale aandacht

Wat opvalt in de Programmabegroting 2020 van circa 80 miljoen dat het Sociaal Domein verreweg de hoogste uitgaven post is in de begroting met een bedrag van 32.9 miljoen, maar dat dit het kortste hoofdstuk is met de minste informatie en de minste cijfermatige onderbouwing.

Wij willen enkele punten noemen.

Jeugdzorg
Dit is sinds 1 januari 2015 een jaarlijks hoofdpijn dossier hetgeen natuurlijk mede het gevolg is van het ongenuanceerde bezuinigingsbeleid van de centrale overheid. Maar in Valkenswaard zien wij sinds 2015 een stijgend aantal jongeren in de Jeugdzorg met een percentage in 2018 van 11.53 procent! Echter als wij de cijfers uit de Programmabegroting moeten geloven gaan wij in 2019 t.o.v. 2018 juist daarop bezuinigen met een bedrag van circa Euro 500.000,- en in 2020 circa Euro 250.000,- Maar is dat correct? Indien wij het CBS moeten geloven – berichtgeving 31 oktober jl. – blijft de vraag naar Jeugdzorg fors stijgen terwijl landelijk bijna 11 procent van de jongeren Jeugdhulp met verblijf kregen. Vitaal Valkenswaard zet dus grote vraagtekens bij de juistheid van het percentage van 1.1 % op pagina 84 van deze Programmabegroting m.b.t Jeugdhulp met verblijf.

De WMO
Er is sprake van een forse stijging van uitgaven als gevolg van de indexering van tarieven en de stijging van het aantal cliënten, mede als gevolg van de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief van € 17.50 per 4 weken. De gemeente gaat t.o.v. 2018 fors bezuinigen voor circa Euro 300.000,- terwijl de landelijke cijfers dus aantonen dat, mede door de vergrijzing, de WMO vraag alleen maar sterk zal toenemen. Maar ook de vraag naar behandeling zal toenemen doordat de toegang tot bijvoorbeeld verpleeghuis zorg, door gebrek aan verpleeghuis plekken en wachttijden oplopend tot een jaar en langer, alleen maar afneemt. Dat heeft tot gevolg dat de maatwerk arrangementen hierdoor zullen stijgen tot boven de 500 cliënten.

2. Wonen

Deze gemeente moet groeien maar dat gebeurt nauwelijks. Het inwoners aantal is al jaren net boven de 30.000 inwoners en wij zitten nog net niet onder de 30.000 inwoner grens o.a. vanwege enkele honderden statushouders die wij moeten huisvesten. Er bestaat echter wel degelijk een grote vraag van jonge gezinnen, starters, ouderen en expats naar passende woonruimte in onze gemeente. Wij bouwen dus niet of nauwelijks ondanks de vermelde meerjarige prestatieafspraken met Woningcorporaties. Die afspraken zijn echter niet bekend bij de Woningcorporaties terwijl Woonbedrijf zich momenteel alleen maar richt op het Stedelijk gebied, waartoe Valkenswaard niet behoort. Vitaal Valkenswaard is voorstander van een dynamisch en pro-actief woningbouwbeleid dat zich primair richt op de inbreidingslocaties en de doelgroepen ouderen, jonge gezinnen en starters.

3. Bouwproject Kerkeind

De verwachting is dat met aanpassingen van het bouwproject de goedkeuring voor bouw binnenkort kan worden verkregen. Wij werken voor dit project nauw samen met de fracties van het CDA en H&G.

4. Bouwproject Stakenborgakker

Dit bouwproject wordt inmiddels gerealiseerd door Woningbelang.

5. Jaarverslag 2018 Gemeente Valkenswaard

Vitaal Valkenswaard heeft als één van de weinige partijen geen goedkeuring gegeven aan dit Jaarverslag aangezien wij een reservering misten voor de procedure Dommelkwartier die de projectontwikkelaar Lagis/Latouris, met een claim van Euro 13,2 miljoen, heeft aangespannen tegen de Gemeente Valkens

6. Eurocircuit

Wij zijn in overleg met het bestuur van het Eurocircuit en diverse Gemeenteraad fracties om het Eurocircuit voor Valkenswaard te behouden en hiervoor rekening houdend met de omwonenden een passende exploitatie te realiseren.

7. Subsidie Kinderboerderij

Een deel van de eerste instantie door het College van B&W afgewezen subsidie is inmiddels toegekend. Dit is gerealiseerd in nauwe samenwerking met de CDA fractie.

8. Procedure Project Dommelkwartier – zie toelichting punt 5.

Wij achten dit voor de gemeente een zeer risicovolle procedure vooral ook gezien de jurisprudentie van vergelijkbare procedures waarbij de aangeklaagde gemeenten geheel in het ongelijk zijn gesteld.

9. JoPo dag 27 maart 2019

Dit is een project om jongeren te laten kennismaken met de politiek, in samenwerking met de scholengemeenschap WereDi. Vitaal Valkenswaard heeft actief aan dit project deelgenomen.

10. Begroting Gemeente Valkenswaard 2020

Wij hebben hiervoor een negatief stemadvies gegeven aangezien wij het niet eens zijn met het geprognotiseerde verlies van 1.4 miljoen Euro. Vitaal Valkenswaard schat het verlies zelfs hoger in, mede door tegenvallende resultaten in het Sociaal Domein.

11. Project Dommelland

Het project Dommelland (behandeld voor goedkeuring tijdens de Raadsvergadering 27 juni 2019) is in de basis een mooi en ambitieus project dat onze Gemeente Valkenswaard  veel geld gaat kosten. Men spreekt over 65 miljoen over 10 jaar. Er zijn nu al enkele tonnen uitgegeven aan dit project. De Gemeente Valkenswaard zit momenteel in zeer zwaar financieel weer en Vitaal Valkenswaard heeft zich dan ook voorgenomen om, zolang er financieel nog onvoldoende orde op zaken is gesteld vanaf heden tegen alle extra geld kostende voorstellen te stemmen. Dit ondanks dat Vitaal Valkenswaard van mening is dat het plan Dommelland zeker kansen moet krijgen. Vitaal Valkenswaard heeft daarom als één van de weinige partijen tegen dit voorstel gestemd.

12. Voedselbank

Deze voorziening kost de gemeente Valkenswaard circa Euro 65.000 per jaar terwijl circa 80 gezinnen in Valkenwaard hiervan gebruik maken. Dat komt neer op ongeveer € 800,- per gezin! Wij achten dit een onverantwoord hoge kostenpost en streven naar een andere oplossing voor deze voorziening, tegen aanzienlijk lagere kosten.

13. Zendmachtiging VOS

Wij verwachten dat dit project binnenkort is afgerond en het Commissariaat van de Media aan de Vos de zendmachtiging verleend. Vitaal Valkenswaard heeft zich anderhalf jaar intensief bezig gehouden met dit project en ingespannen om de omroepstichting de VOS te behouden als zendgemachtigde voor Valkenswaard.

14. Samenwerking A2 gemeenten

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard voeren   sinds eind 2016 een gesprek over het toekomstperspectief de drie gemeenten. Het bureau Berenschot heeft hierover in april 2019 een rapport gepresenteerd aan de 3 gemeenteraden. Daarbij wordt zelfs gesproken over een mogelijke fusie van de drie gemeenten. Door de gemeenteraden van Valkenswaard en Cranendonck is hierover een afhoudend standpunt ingenomen. Onderzoek heeft aangetoond dat uit de al doorgevoerde gemeentelijke fusies en herindelingen geen voordeel is gebleken en zelfs in enkele gevallen hebben geleid tot hogere gemeentelijker kosten. Tevens kwamen door deze fusies de burgers nog verder af te staan van de overheid. In vele gevallen wordt eveneens de unieke identiteit en van de dorpen en gemeenten aangetast. Vitaal Valkenswaard is tegen dit soort opgelegde en geforceerde gemeentelijke fusies.

15. Integriteit voor Commissies

Hiervoor is op ons verzoek en d.m.v. een aangenomen motie inmiddels een integriteit code opgesteld.

16. Buurtschap Crescendo

Het vinden van een goede corso bouwplaats in de wijk achten wij van groot belang en blijven ons daarvoor inzetten.

17. Zaalvoetbal vereniging Detronics

In overleg met het College en de Gemeente zoeken naar een passende zaalvoetbal voorziening.

18 Overzicht, zonder toelichting, van deels uitgevoerde en nog lopende projecten.

  • Ziektekosten verzekering Gemeente/CZ
  • WTCG tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  • Toegankelijkheid – Uitvoeringsbesluit
  • Contact Wijkraden – Actief Turfberg
  • Uitbreiding Tuincentrum Coppelmans
  • Project Herenboerderij De Bunker.

 

 

Een reactie plaatsen