een noodzakelijk kritisch geluid

Privacyverklaring

VITAAL VALKENSWAARD is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vitaalvalkenswaard.nl
Vitaal Valkenswaard
Valkenierstraat 201
5553 CS Valkenswaard
06-51424434

Jan Kerkhoff is de Functionaris Gegevensbescherming van VITAAL VALKENSWAARD. Hij is te bereiken via info@vitaalvalkenswaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VITAAL VALKENSWAARD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Leden:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode/woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Donateurs:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode/woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden:

 • E-mailadres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vitaalvalkenswaard.nl,dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VITAAL VALKENSWAARD gebruikt gegevens van leden om het lidmaatschap te registreren, om lidmaatschapsgeld te kunnen innen. Gegevens worden gebruikt door het bestuur en de ledenadministratie voor organisatorische doeleinden. Telefoonnummers en e-mailadressen kunnen worden gedeeld met andere leden en fractieleden, voor organisatie van bijeenkomsten en het doen van mededelingen in het belang van de vereniging. Gegevens worden niet gedeeld aan externe partijen, tenzij specifiek medegedeeld. VITAAL VALKENSWAARD zal gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken of met derden delen, tenzij specifiek vooraf gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming

VITAAL VALKENSWAARD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VITAAL VALKENSWAARD) tussen zit. VITAAL VALKENSWAARD gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailchimp – voor het verzenden van nieuwsbrieven
 • Banksysteem – voor het verwerken van de incasso-opdracht
 • Excel – voor het bijhouden van de ledenlijst
 • Dropbox – voor het bijhouden van documentatie/notulen/ledengegevens en lidmaatschapsverklaringen
 • Facebook – voor het informeren over actuele zaken rondom  de partij en haar leden/bestuur

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VITAAL VALKENSWAARD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen van 2 jaar voor alle gegevens, nadat het lidmaatschap beëindigd wordt. Voor de maillijst worden de gegevens verwijderd zodra men zich afmeld van de lijst. Dit kan een gebruiker zelf doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

VITAAL VALKENSWAARD verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VITAAL VALKENSWAARD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VITAAL VALKENSWAARD gebruikt enkel functionele cookies waarbij het niet nodig is om toestemming te vragen aan de bezoekers van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VITAAL VALKENSWAARD en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitaalvalkenswaard.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

VITAAL VALKENSWAARD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VITAAL VALKENSWAARD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vitaalvalkenswaard.nl.