een noodzakelijk kritisch geluid

Bestemmingsplan Eurocircuit

Betreft:
Vragen voor het College

Referte:

 • Motie Bestemmingsplan Eurocircuit ingediend door VOTE, Vitaal Valkenswaard en Valkenswaard Lokaal en met meerderheid aangenomen.
 • Openbare besluiten lijst VW B en W 31-01-2023
 • Raads Agenda Valkenswaard 8-2-2023
 • Vragen voor Vragenhalfuurtje Raadsvergadering 16 februari 2023
 • Verslag Presidium vergadering 13-2-2023, pagina 1
 • Raads Agenda maart 2023 7-2-2023
 • Agenda Commissie vergadering 2 maart 2023

Onderwerp:

Bestemmingsplan Eurocircuit

Toelichting:

Het project Eurocircuit is een beladen en langlopend project. Er zijn al veel pogingen gedaan om het bestemmingsplan Eurocircuit af te ronden. 24 oktober 2019 is er zelfs een concept bestemmingsplan Eurocircuit aan de Gemeenteraad voorgelegd. Er blijkt binnen de inwoners van Valkenswaard een breed positief draagvlak te bestaan om het gebruik van het Eurocircuit te continueren. Een grote meerderheid van de inwoners van Valkenswaard (ruim 70%) heeft middels een enquête te kennen gegeven voorstander te zijn voor behoud van het Eurocircuit met de huidige gebruikmakende verenigingen. De Gemeenteraad van Valkenswaard heeft op 15 juli 2021 bijna unaniem (één tegenstem) gekozen voor het zogenaamde toekomstscenario 2 “Continueren huidig gebruik”. In 2022 zijn er verschillende pogingen gedaan om dit Bestemmingsplan traject af te ronden en een besluit te forceren. Moties, diverse vragen van fracties en de RIB van 18 januari 2022 tonen dit streven naar een snelle en definitieve besluitvorming aan. Ook de meerderheid van de Raad wil snelheid in de bestemmingsplan Eurocircuit procedure.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

 1. 31-01-2023 heeft het college van B en W besloten om de bovenvermelde motie, en dan met name het aangenomen punt 3 uit het dictum, af te wijzen met het argument dat dit meer tijd kost in het lopende besluitvorming proces. Graag vernemen wij welk deze belemmerende tijd factoren zijn,.
 2. In de projecten agenda van 8-2-2023 wordt vermeld dat het bestemmingsplan Eurocircuit in de periode Q2 2023 aan de Raad kan worden voorgelegd. Wij willen daarom graag vernemen op welke Raadsvergadering datum in de periode Q2 dit concept bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd en welke tijdlijn het college hanteert in het kader van de definitieve vaststelling van het onderhavige Bestemmingsplan Eurocircuit.
 3. Wij hebben vernomen dat tijdens de laatste stakeholders bijeenkomst is vermeld dat het concept bestemmingsplan Eurocircuit pas eind van dit jaar beschikbaar zou zijn. Dit zou natuurlijk in strijd zijn met de informatie en planning (Q2) uit de Agenda Valkenswaard d.d. 8-2-2023. Wat is juist met betrekking tot deze informatie?
 4. Uit antwoorden die recent zijn gesteld door Valkenswaard Lokaal blijkt dat er weer gesprekken gaan plaats vinden met enkele bewoners van Lage Heide. Dit onder mom van “zorgvuldigheid”. Er worden 8 gesprekken ingepland. Vraag: Wij gaan er van uit dat deze gesprekken geen verdere vertraging zullen opleveren met betrekking tot de uitvoering van het concept bestemmingsplan. Graag ontvangen wij hiervan een bevestiging. Tevens ontvangen wij graag de verslagen van de gesptrekken met de bewoners van Lage Heide.

 

Jan Kerkhoff Vitaal Valkenswaard

16 februari 2023 is tijdens de raadsvergadering bij behandeling van agendapunt 1.3 “vragen halfuurtje” door de voorzitter A. Ederveen aan de fractie van Vitaal Valkenswaard verzocht om de te stellen vragen, gezien het feit dat dit onderwerp Eurocircuit op de agenda staat van de commissievergadering 2 maart a.s., schriftelijk in te dienen bij het college.

Wij verzoeken daarom om snelle beantwoording van deze vragen, ruimschoots voor 2 maart 2023.

 

Plaats een reactie