Verlagen grondprijs niets meer dan verkiezingsstunt

Medio december van het afgelopen jaar meldde het ED dat er naar uitziet dat Borkel en Schaft eindelijk weer nieuwe woningen kan gaan bouwen op Biestven. Bouwbedrijf  Van Gisbergen uit Hooge Mierde zou kansen zien om de huizen te ontwikkelen in de kleinste kern van Valkenswaard. Om de bouw mogelijk te maken, wordt de grondprijs wel aangepast van 380 euro naar 270 euro per vierkante meter. De afgelopen veertien jaar werd er door de wijkraad zowel bij College als Raad vele malen op aangedrongen de grondprijs te verlagen om betaalbare woningen voor jonge starters te kunnen bouwen. Evenzovele keren werd het verzoek zonder overleg en vooral ook zonder veel uitleg afgewezen. Nu aan de vooravond van de verkiezing komt het gemeentebestuur met het voornemen de grondprijs te verlagen. Veel en veel te laat.

Borkel en Schaft is een klein dorp, dat past in de kom van je hand. Het dorpje dat nu al weer decennia lang deel uit maakt van de gemeente Valkenswaard wordt gekenmerkt door een goed ontwikkeld verenigingsleven, maar ook door een hoge gemiddelde leeftijd. Al meer dan een decennium tekent zich een drastische verlaging van het aantal scholieren van de basisschool af. Inmiddels is het aantal zodanig gedaald dat de ondergrens bijna is bereikt en dat de school gesloten dreigt te worden. Met het sluiten van de school verdwijnt feitelijk de ziel uit het dorp. Ook de verschillende verenigingen zien het ledenaantal dalen omdat er geen nieuwe aanwas meer binnen stroomt. Tal van jonge mensen die zich graag hadden willen vestigen in Borkel waren vanwege de absurd hoge grondprijs de afgelopen vijftien jaar gedwongen uit te wijken naar Bergeijk of België, waar voor de helft van de grondprijs kon worden gebouwd. Wat al lang zichtbaar was in Borkel tekent zich nu ook af in enkele wijken in Valkenswaard. Neem als voorbeeld Lage Heide. Weg kans op verjonging van de samenleving en vitalisering van school en verenigingen.

Dorp ten dode opgeschreven
Door de constante weigering van het gemeentebestuur de grondprijs aan het lage voorzieningenniveau in dit kerkdorp te verlagen worden de dramatische gevolgen zichtbaar en is in feite het dorp ten dode opgeschreven. Geen school meer, geen pupillen en FF-jes meer bij de voetbalverenigingen. Grote terugval in leden bij andere verenigingen. Ja, de gemeente heeft onder de PvdA wethouder Buiter een aantal jaren geleden enkele starterswoningen laten bouwen, maar je kunt het nauwelijks geloven: op erfpacht. Hoe kun je het bedenken. In Amsterdam zal niemand zijn schouders ophalen wanneer het gaat over erfpacht, maar in een klein dorp in de Kempen: te gek voor woorden.
De laatste tijd zien we dat grote langgevelboerderijen voor veel geld aan buitenlandse paardenliefhebbers worden verkocht. Deze kapitaalkrachtige buitenlanders verblijven dan hier ca. twee maanden per jaar en zijn de rest van het jaar in hun thuisland. Echt, een dooie boel.
Het mag duidelijk zijn dat de aangekondigde verlaging van de grondprijs veel te laat komt. Eer de huizen zijn gebouwd en jonge mensen zich hebben gevestigd zijn we bijna twee jaar verder. Wanneer in deze jonge gezinsuitbreiding plaatsvindt en deze kinderen leerplichtig worden zijn we vele jaren verder. Sorry, college en coalitie: het verlagen van de grondprijs is niets meer dan een verkiezingsstunt.

Het stuur moet om
Om de leefbaarheid in Borkel en Schaft in de nabije toekomst op niveau te houden zijn andere dingen nodig. Vitaal Valkenswaard is van oordeel dat het bestemmingsplan zodanig moet worden aangepast dat er ongeveer 100 woningen kunnen worden gebouw. Dan zou het niet alleen om enkele starterswoningen moeten gaan maar zou er totaal masterplan moeten worden ontwikkeld. Hoofdrichting van dit plan zou moeten zijn dat er heel bijzondere innovatieve- en milieu neutrale woningen worden gebouwd. Woningen met een zodanige bijzondere architectuur dat het hele land er over spreekt. Borkel zou zogezegd het Wassenaar van Valkenswaard kunnen worden.
Tevens moet serieus worden geprobeerd een kleine coöperatieve supermarkt in het dorp te vestiging, die in belangrijke mate kan bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers.
Alleen dan is dit fraaie dorp nog te redden en te behoeden voor afsterven.

Vitaal Valkenswaard wil zich met hart en ziel hiervoor inspannen.

Een reactie plaatsen