een noodzakelijk kritisch geluid

Indicatie en tarieven dagbesteding en behandeling in het kader van de WMO

Sociaal Domein

Referte: Programma begroting 2020 Sociaal Domein

Het verzorgen van een passende dagbesteding en ondersteuning licht, eenvoudig of zwaar, (zonder behandeling) aansluitend bij de vraag en behoeften van de zorg vragende inwoners van Valkenswaard, is van groot belang voor de kwaliteit van leven en het mogelijk zoveel mogelijk zelfstandig vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners (ouderen en/of gehandicapten). Er wordt door meerdere zorgaanbieders in Valkenswaard dagbesteding geleverd (zonder behandeling) waarbij de continuïteit van dit zorgaanbod van essentieel belang is voor het welzijn van de zorg vragenden. Het blijkt dat er in Valkenswaard eigenlijk wel behoefte is aan dagbesteding met behandeling. Door het wegvallen van de verzorgingshuizen is de zorgzwaarte in de thuissituatie vaak complex, zeker vanwege de toenemende dementie en de lange wachtlijsten voor opnamen in een verpleeghuis binnen Valkenswaard en omstreken. Valkenhof bood dagbehandeling maar is daarmee gestopt. Cliënten die op de wachtlijst staan voor opname (dus onder de WLZ vallen) verblijven soms wel langer dan een jaar meerdere dagen per week binnen dagbesteding terwijl de zorgzwaarte toeneemt en soms zo complex wordt dat er 1 op 1 zorg moet worden geleverd binnen de dagbesteding. Dit blijkt in de praktijk niet mogelijk om dit te kunnen bieden en gaat daardoor ten koste van de cliënten waarvoor de dagbesteding oorspronkelijk is bedoeld. Het is natuurlijk van belang dat de zelfredzaamheid van cliënten zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden maar in de praktijk levert dit voor bepaalde groepen zorg vragende cliënten, bijvoorbeeld met dementie klachten, grote problemen en isolement op. Indien er een aanbod van dagbehandeling zou zijn in Valkenswaard zouden bepaalde categorieën cliënten, waarvoor de zorg zo complex is geworden dat plaatsing in een verpleeghuis overwogen moet worden, door kunnen stromen naar een dagbehandeling in plaats van noodgedwongen en uit het oogpunt van goede zorg, te blijven zitten in de dagbesteding die hiervoor niet is bedoeld en ook niet is ingericht.

Wij constateren tevens dat het aanvragen en toewijzen van de verschillende vormen van, in het kader van de WMO,  geïndiceerde dagbesteding gepaard gaat met een omvangrijke tijdrovende bureaucratie en lange looptijd van de zorgaanvragen waardoor veel zorgaanbieders momenteel nog niet weten welke toewijzing en tarieven per 1-1-2020 voor hun gelden c.q. gehanteerd worden door de gemeente Valkenswaard.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Waarom zijn de contracten 2020 van dagbesteding momenteel nog niet bekend bij de zorgaanbieders en wanneer zijn deze tarieven en contracten wel bekend?
  2. Waarom is er momenteel in Valkenswaard geen dagbesteding mogelijk inclusief behandeling, dus ook voor cliënten met een WLZ indicatie die in de overbruggingszorg vallen?
  3. Indien behandeling aan de dagbesteding moet worden toegevoegd hoe verloopt het indicatie traject hiervoor?
  4. Waarom worden de zorgovereenkomsten afgesloten met de 3 A2 gemeenten terwijl in de praktijk blijkt dat het zorgaanbod gemeentelijk wordt afgenomen dus alleen wordt uitgevoerd voor cliënten uit de betreffende gemeente?
  5. Indien de contract keuze wordt gemaakt voor 1 of 3 gemeenten gelden dan voor deze 3 A2 gemeenten allemaal dezelfde contracten/tarieven?
  6. Welke zorg aanbod criteria hanteert het BIZOB voor de toewijzing en vaststelling van de tarieven dagbesteding en behandeling?
  7. Er circuleren berichten over bezuinigingen in 2020 op de dagbesteding voor ouderen met dementie binnen de gemeente Valkenswaard. Wat is hiervan waar en zo ja, welke zijn de redenen voor een dergelijke bezuiniging?
  8. Wordt er binnen en door Valkenswaard in het kader van de WMO ook geïndiceerd voor behandeling?
  9. In hoeverre wordt geïndiceerde behandeling van de onderhavige cliënten ook meegenomen in de tariefstelling voor dagbesteding
  10. Wie verzorgt voor de gemeente Valkenswaard in het kader van de WMO de indicering voor de zorg vragende cliënten die in aanmerking komen voor dagbesteding?

Jan Kerkhoff

Vitaal Valkenswaard

 

 

Plaats een reactie