een noodzakelijk kritisch geluid

Toespraak Vitaal Valkenswaard Jan Kerkhoff tijdens de Raadsvergadering 7 november jl. over de Programma begroting 2020

Om het Valkenswaards weekblad van 23 oktober jl. te citeren:

“Falen is betalen!”

“En is nog meer falen ook nog meer betalen?”

Ja, de burger betaalt wel maar wanneer houdt dat op?

In de politiek, en wij bespeuren dat ook hier in deze gemeente, leeft veelal het volledig onterechte idee dat die burger best nog wel financieel wat mag worden afgeknepen. En in Valkenswaard doen wij dat door een stijging van ruim 10 % aan woonlasten in 2020.

Dat komt ook voor een belangrijk deel op de schouders van de circa 8.000 ouderen in onze gemeente, waarvan een groot deel moet zien rond te komen van een AOW plus misschien nog een klein pensioen, dat de laatste 10 jaren niet meer is verhoogd. Ook de mensen met een inkomen onder de armoede grens gaan die financiële klap het hardst voelen.

Met deze Programma begroting zou het wel eens zo kunnen zijn dat die betalende burger het vertrouwen in het huidige bestuur gaat verliezen.

Want de volgende financiële klappen, die er zeker nog gaan komen, kan deze gemeente met een verwachte reserve van 4.7 miljoen en met nu al een geprognotiseerd verlies van circa 1.6 miljoen echt niet meer verdragen.

Wij voorspellen trouwens dat dit verlies aanzienlijk hoger zal zijn, vooral als alleen al vanwege de voorgenomen bezuinigingen van 1.4 miljoen (zie pagina 153) waarvan, zoals mag worden verwacht, een deel niet zal kunnen worden gerealiseerd. Wij doelen op het invoeren van de Toeristenbelasting en het verhogen van de Kantineprijzen. Dit zijn naar onze overtuiging echt bezuinigingen voor de bühne. Het wordt door onze partij als onsmakelijk ervaren dat het college het voornemen heeft de meest kwetsbare burgers in deze gemeente te treffen door een bezuiniging op de gemeentelijke zorgverzekering. Het college zou zich moeten schamen om dit voor te stellen. En ook nog bezuinigen op dagbesteding terwijl wij juist hierin meer zouden moeten investeren, alleen al gezien het statement op pagina 78 waarin wordt aangegeven en wij citeren: “In de WMO staat het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners centraal. Overigens is een aparte begroting post voor dagbesteding in Hoofdstuk 4 van deze Programma Begroting niet terug te vinden.

Nu een paar andere voorbeelden uit deze Begroting als toelichting:

Sociaal Domein
Wat opvalt in de Programmabegroting dat dit verreweg de hoogste uitgave post is van 32.9 miljoen maar dat dit het kortste hoofdstuk is met de minste informatie en de minste cijfermatige onderbouwing.

Wij willen enkele punten noemen.

De Jeugdzorg
Dit is sinds 1 januari 2015 een jaarlijks hoofdpijn dossier hetgeen natuurlijk mede het gevolg is van het ongenuanceerde bezuinigingsbeleid van de centrale overheid. Maar in Valkenswaard zien wij sinds 2015 een stijgend aantal jongeren in de Jeugdzorg met een percentage in 2018 van 11.53 %.

Echter als wij de cijfers uit de Programmabegroting moeten geloven gaan wij in 2019 t.o.v. 2018 juist daarop bezuinigen met een bedrag van circa 500.000,- en in 2020 circa 250.000,- Maar is dat correct? Indien wij het CBS moeten geloven – berichtgeving 31 oktober jl. – blijft de vraag naar Jeugdzorg fors stijgen terwijl landelijk bijna 11 % van de jongeren Jeugdhulp met verblijf kregen. Wij zetten dus grote vraagtekens bij de juistheid van het percentage van 1.1 % op pagina 84 van deze Programmabegroting m.b.t Jeugdhulp met verblijf. Het vermelde landelijk percentage van 1.3% is pertinent onjuist.

De WMO
De Raads Informatie Brief van 8 oktober jl. is duidelijk: Er is sprake van een forse stijging van uitgaven als gevolg van de indexering van tarieven en de stijging van het aantal cliënten, mede als gevolg van de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief van
€ 17.50 per 4 weken. Wij gaan t.o.v. 2018 fors bezuinigen voor circa
€ 300.000,- terwijl de landelijke cijfers dus aantonen dat, mede door de vergrijzing, de WMO vraag alleen maar sterk zal toenemen. Maar ook de vraag naar behandeling zal toenemen doordat de toegang tot bijvoorbeeld verpleeghuis zorg, door wachttijden oplopend tot een jaar en langer, alleen maar afneemt. Dat heeft als gevolg dat de maatwerk arrangementen als gevolg hiervan zullen stijgen tot boven de 500 cliënten. Deze bovenvermelde feiten vinden wij cijfermatig niet terug in de Programmabegroting 2020.

Het Dommelkwartier
Als wij niet oppassen wordt dit het financiële zwaard van Damocles voor deze gemeente. Met een claim van 13.2 miljoen plus een rentebedrag van circa 4 miljoen zou dit, bij veroordeling, de gemeente voor een enorme lastenpost plaatsen.

Wij hebben begrepen dat het bestuur van deze gemeente, en ook vele raadsleden, deze procedure – die momenteel al ruim € 200.000 heeft gekost – met vertrouwen tegemoet zien. Wij hebben de dagvaarding van ruim 550 pagina’s van de partij Lagis/Latoures, gezien het belang van deze procedure voor de gemeente, uitgebreid bestudeerd en durven te stellen, mede op grond van de bij ons bekende vergelijkbare jurisprudentie en ingewonnen adviezen, dat veroordeling van deze gemeente een grote kans van slagen heeft.

Wij treffen in deze begroting (pagina 150) geen voorlopige reservering aan voor deze risicovolle procedure. Wel geeft de toelichting op pagina 150 – overigens dezelfde tekst als in het Accountantsverslag 2018 – dat de taxatiewaarde van het gemeente perceel € 255.000,- is en de getroffen voorziening €1.452.086,- bedraagt. De gemeente rekent zich dus, naar onze mening geheel ten onrechte, voor een bedrag van 1.197.086,- rijk.

En dan staat er ook nog een pertinente onwaarheid in de toelichtende tekst op pagina 150. Want niet Lagis/latoures maar de gemeente heeft in het najaar van 2018 het overleg opgezegd.

Recreatie en Toerisme
Ook hier is het papier geduldig maar is het waar wat geschreven wordt op pagina 71 en handelt dit bestuur ook naar hetgeen men vertelt? Ik citeer: “Evenementen zijn een belangrijk onderdeel van de vrijetijdseconomie als het gaat om het aantrekken van toeristen en recreanten, het profileren van Valkenswaard enz.” En even verder: Het is daarom belangrijk dat Valkenswaard een sterke positie inneemt als het gaat om evenementen.

Dit is naar onze mening een volslagen onzinnig en inhoudelijk onjuist verhaal als wij ons realiseren dat het jarenlange en ook recente gevoerde wanbeleid van dit bestuur, geholpen door vele procedures van Groen en Heem, naar verwachting zal resulteren in het verdwijnen van het Eurocircuit, een unieke internationaal bekende evenemententrekker die jaarlijks goed is circa 80.000 bezoekers.

De horeca in Valkenswaard zal hiervan niet blij worden.

 

Wonen
Deze gemeente moet groeien maar dat gebeurt al jaren nauwelijks. Het inwoners aantal is al jaren net boven de 30.000 inwoners en wij zitten nog net niet onder de 30.000 inwoner grens vanwege enkele honderden statushouders die wij moeten huisvesten.

Wij bouwen dus niet of nauwelijks ondanks de vermelde meerjarige prestatieafspraken met Woningcorporaties. Die afspraken zijn echter niet bekend bij de Woningcorporaties terwijl Woonbedrijf zich momenteel alleen maar richt op het Stedelijk gebied, waartoe Valkenswaard niet behoort.

Conclusie: Wij doen dus eigenlijk niets en de zin op pagina 22, ik citeer: “Op korte termijn is het vooral belangrijk dat we zo snel mogelijk woningen realiseren om aan de grote marktvraag te voldoen” is dus helaas onjuist.

Wij kunnen nog wel lang doorgaan om deze voor Valkenswaard belangrijke Programmabegroting te fileren maar moeten helaas constateren dat dit belangrijke document, naar onze mening, te veel onjuiste berichten en onjuiste of onvolledige cijfermatige feiten bevat.

Dit document rammelt aan alle kanten en hiermee gaan wij, naar onze mening koersvast de financiële afgrond in. Dit vraagt daarom, naar onze mening, om een inhoudelijk andere Programmabegroting. Daarom heeft Vitaal Valkenswaard tegen deze begroting gestemd.

Tot slot nog een algemene opmerking. Wij denken dat deze Programma begroting ook toegankelijk en leesbaar moet zijn voor de doorsneeburger. Maar dat is deze tekst zeker niet, al was het maar alleen al door de zinconstructies en de gebruikte terminologie. En dan ook nog het gegoochel met cijfers en de steeds wisselende rubrieken. Hier ligt echt werk voor de mobiele taalbrigades.

 

 

Plaats een reactie