een noodzakelijk kritisch geluid

Bouwproject Dommelkwartier, een lang slepend dossier

Dit project is donderdag 30 april 2020 op aandringen van Vitaal Valkenswaard en de VVD tijdens een raadsvergadering behandeld.

Het van oorsprong veelbelovende bouwproject Dommelkwartier roept al lang bij de inwoners van Valkenswaard veel vragen op.

Dit dossier begon in 2007. Lagis/Latoures had plannen om te gaan bouwen op deze locatie. De gemeente was enthousiast en tekende in juli 2008 een intentieovereenkomst. Daarna zijn de volgende overeenkomsten afgesloten tussen de gemeente en de projectontwikkelaar:

  • Collegebesluit 7 september 2010 waarmee wordt ingestemd met de randvoorwaarden en uitgangspunten van het plan Dommelkwartier
  • Overeenkomst project Dommelkwartier, 13 december 2010
  • Anterieure exploitatieovereenkomst project Dommelkwartier- Hoppenbrouwers met koopovereenkomsten, 8 augustus 2012.
  • Anterieure exploitatieovereenkomst project Dommelkwartier-Weegbree met koopovereenkomsten, 8 augustus 2012.

31 januari 2013 is het bestemmingsplan Dommelkwartier vastgesteld door de gemeente.

In juli 2014 werd door het college aan Lagis/Latoures verzocht om een aangepast bestemmingsplan op te stellen voor het gebied. Om de haalbaarheid te verbeteren werd door Lagis/Latoures het aantal te bouwen woningen daarbij teruggebracht van 260 naar 140 woningen waarop overigens nooit is gereageerd door de gemeente.

De Provincie adviseerde in juni 2015 de gemeente Valkenswaard om met het voorontwerp rekening te houden met de cultuurhistorische waarde van het gebied en het strategisch plan woningbouw. Vanwege de vertraging die daardoor in het project ontstond, werd in december 2015 de gemeente door de projectontwikkelaar aansprakelijk gesteld voor een bedrag van ruim 13 miljoen Euro voor de geleden schade.

Eind 2015 besloot de Gemeenteraad het reeds in 2013 goedgekeurde bestemmingsplan Dommelkwartier niet vast te stellen, hetgeen naar onze mening een ernstige procedurele fout is geweest.

Vanaf mei 2016 heeft er vervolgens mediation overleg plaats gevonden tussen Lagis/Latoures en de gemeente. Dit resulteerde in juni 2017 tijdens een “geheime” vergadering in het voorleggen van een Akkoord op Hoofdlijnen aan de gemeenteraad. Na aanpassingen (op verzoek van de Gemeenteraad) is uiteindelijk, op grond van een collegebesluit van 8 mei 2018, door Burgemeester Ederveen, namens de gemeente Valkenswaard, op 23 mei 2018 de Regeling op Hoofdlijnen, met de projectontwikkelaar, ondertekend.

Uit onderzoek kunnen we opmaken dat waarschijnlijk in het najaar 2018 (tijdens het overleg tussen het college van B & W en de projectontwikkelaar over het opmaken van de vereiste Vaststellingsovereenkomst) door de aanwezige wethouders de inhoud en dus de rechtsgeldigheid van de overeengekomen Regeling op Hoofdlijnen ter discussie gesteld waardoor geen Vaststellingsovereenkomst werd opgemaakt. Aan deze naar onze mening onjuiste handelwijze door het college van B & W heeft, voor zover wij konden nagaan, geen collegebesluit ten grondslag gelegen. Hierdoor raakten de betrokken partijen het vertrouwen in de gemeente Valkenswaard kwijt, hetgeen heeft geresulteerd resulterend in een dagvaarding van de gemeente Valkenswaard op 30 april 2019.

In juli 2019 heeft ook Woningbelang de gemeente Valkenswaard aansprakelijk gesteld voor het niet doorgaan van het project. Voor hen bedroeg toen de schade ongeveer 2 miljoen (exclusief rente)

Na de rechtszitting van 10 maart 2020 waren meerdere raadsleden (óók van de coalitiepartijen) van mening dat er iets gedaan moest gaan worden om het college weer in overleg te laten gaan met Lagis/Latoures om de schadeclaim te voorkomen. Ook zij werden zich er toen van bewust dat er wel degelijk een ondertekende overeenkomst ’Regeling op Hoofdlijnen’ lag. Ook zij vonden dat wij als Gemeenteraad moesten zien te voorkomen dat er in juni 2020 en uitspraak komt waarbij de gemeente Valkenswaard wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, van ruim 20 miljoen Euro, inclusief de wettelijke rente en de kosten, aan Lagis/Latoures.

Vitaal Valkenswaard heeft bewust nooit deelgenomen aan de “geheime” raadsvergaderingen om te zorgen dat wij een open blik op het dossier konden houden en zonder beperkingen onze mening over dit dossier konden geven. Ook de VVD en Valkenswaard Lokaal namen geen deel aan deze geheime vergaderingen.

Wij hebben grondig dossier onderzoek verricht (o.a. de dagvaarding van ruim 550 pagina’s en de omvangrijke pleitnota van de advocaat van Lagis/Latoures) en hebben wij de laatste weken, met steun van de VVD er alles aan gedaan om een breed gedragen motie vreemd op te stellen met als doel om het vertrouwen tussen betrokken partijen te herstellen én het beëindigen van de juridische geschillen tussen de gemeente en Lagis/Latoures,. en ook Woningbelang. Wij konden ongehinderd door “geheime” kennis de motie opstellen en onderzoek verrichten.

Alle politieke partijen zijn door ons benaderd om hun visie/mening te geven op de motie. Daarbij leverden alle politieke partijen in Valkenswaard hun inbreng, ook de drie coalitiepartijen !! Door diverse leden van coalitiepartijen werd aangegeven dat wij met z’n allen er toch echt voor moesten zorgen dat we de handen ineen zouden slaan om een claim van tientallen miljoenen Euro’s te voorkomen, maar vooral het vertrouwen te herstellen. Ook gaven zij aan dat er inderdaad snel gebouwd moest kunnen worden in het gebied.

Tijdens de raadsvergadering werd door de burgemeester er nog op geattendeerd dat er geheimhouding lag op dit dossier. Daarop heeft de VVD direct aangegeven dat wij ons niet geroepen voelden om ons daaraan te houden omdat wij NOOIT bij de “geheime” vergaderingen zijn geweest en onze informatie niet daaruit hebben verkregen. Tijdens de vergadering werd daardoor wel duidelijk dat de Vitaal Valkenswaard, de VVD, en VL ongehinderd hun mening/ inbreng konden geven. De andere partijen kozen er voor om niets te zeggen of wel een poging te doen, maar dan door de burgemeester aangesproken werden op de strafbaarheid van het overtreden van de regels met betrekking tot de geheimhouding.

Omdat alle partijen vonden dat het dossier Dommelkwartier vlot getrokken moest worden waren wij dan ook negatief verrast dat ALLE (10 aanwezige) leden van de coalitiepartijen TEGEN de motie stemden. Alle aanwezige (8) van de oppositiepartijen stemden voor de motie.

Wij hopen dat het college en/of de burgemeester alsnog zo verstandig zijn om in gesprek te gaan met Lagis/Latoures en Woningbelang om een financieel debacle en een mogelijk faillissement van de gemeente Valkenswaard te voorkomen.

Voor wat betreft de Gemeenteraad zelf: Wij verbazen ons er over dat individuele leden van de coalitie partijen te kennen geven achter de motie te staan en toch tegen de motie stemmen. In plaats van met alle raadsleden de belangen van onze bewoners te vertegenwoordigen in de raadszaal spelen er andere krachten c.q. belangen die blijkbaar voor gaan.

Jan Kerkhoff – Gemeenteraadslid Vitaal Valkenswaard

Teneinde u compleet te informeren vindt u hier de complete tekst van de Motie die donderdag 30 april werd ingediend.

 

 

Plaats een reactie