een noodzakelijk kritisch geluid

Standpunt van Vitaal Valkenswaard over Programmabegroting 2023

Standpunt van Vitaal Valkenswaard met betrekking tot de Programmabegroting 2023 van de Gemeente Valkenswaard zoals uitgesproken tijdens de Raadsvergadering 3 november 2022.                                    

Voorzitter,

Laten wij beginnen met het goede nieuws: Wij zullen instemmen met de Programmabegroting 2023.

Maar wij hebben wel onze bedenkingen. Bijvoorbeeld waaraan moeten wij de Programmabegroting toetsen? Zeker niet aan een Collegeprogramma, met naar ik hoop kwantificeerbare doelstellingen, want dat is er niet en dat komt waarschijnlijk pas in december van 2022, dus ruim 7 maanden na de verkiezingen in maart jl., ondanks het dringende verzoek zoals vastgelegd in het aanvaarde Amendement van VOTE 30 juni jl.

Voorzitter, dit college programma had er nu moeten zijn want anders krijg je toch de indruk van korte termijn beleid ”uit de losse pols”.

In Den Haag doen ze dat al jaren meer dan genoeg met alle resultaten van dien, dus het verzoek van onze kant, laten wij die beleidsgewoonte niet in Valkenswaard gaan toepassen. Want wij als Raad moeten deze programmabegroting kunnen toetsen aan kwantificeerbare doelstellingen uit een Collegeprogramma.

Een ander punt van bedenkingen is het Sociaal Domein. Refererend aan vraag 127 van de “Vragen Fracties Begroting” wordt in feite gezegd dat de zorgtransitie van 1 januari 2015, zeven jaar later, nog niet is geslaagd. Een dergelijk stellingname is voor ons in feite onacceptabel maar veel ernstiger zijn de gevolgen voor de betrokken zorgvragers. Met als resultaat steeds stijgende wachtlijsten (zie vragen 157 en 158) en financiële tekorten. Het grote tekort op de WMO van circa een half miljoen (zie vraag 156) is hiervan het sprekende voorbeeld.

De Woningbouw een ander hot item.

Al jaren breiden we in Valkenswaard in, in plaats van uit. Grote tekorten aan woningen in de sociale sector, grote tekorten aan starterswoningen en woningen voor zelfstandige jonge mensen. De nood is hoog, de realisatie urgent. Maar als wij constateren dat de gemiddelde groei van het woningbestand in de MRE 9.9% is, blijkt Valkenswaard met 6.8% uitermate laag te scoren. Maar als het toenmalige college in het najaar van 2018 het project Dommelkwartier niet had geëlimineerd hadden wij nu circa 230 woningen aan ons woningbestand kunnen toevoegen, woningen, grondgebonden, die wij hadden kunnen benutten voor sociale woningbouw en betaalbare vrije sector koopwoningen.

Een ander belangrijk punt, het Openbaar vervoer. Een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving toont aan dat het openbaar vervoer, dat regelmatig wordt ingekrompen, en de fiets, voor miljoenen Nederlanders, geen alternatief zijn voor de auto. Ik citeer: “De belabberde staat van ons OV jaagt de mensen de auto in”. Veel ouderen kunnen zonder auto het ziekhuis amper nog bereiken en veel middelbare scholieren worden door lang te moeten fietsen belemmert in hun schoolkeuze. Laten wij dus stoppen met het autoluw maken van ons centrum, het verminderen van de parkeerfaciliteiten en verlagen van de parkeernorm. En laten wij ons vooral richten op het sterk stimuleren van het OV in onze gemeente.

Een ander aandachtspunt, de A2-samenwerking. Wat levert ons dat op, wat is de toegevoegde waarde voor Valkenswaard van deze gekunstelde en onlogische samenwerking?  Het kost momenteel 18.3 miljoen per jaar met sterk oplopende tekorten. Zie ook het amendement van D66. En het kost Valkenswaard momenteel 9.4 miljoen per jaar. Onderzoeken hebben aangetoond dat dit soort samenwerkingsverbanden en gemeentelijke fusies niets opleveren en in veel gevallen zelfs meer geld kosten. Het heeft in alle gevallen één aspect opgeleverd; de overheid is weer verder van de burger af komen te staan. U begrijpt het voorzitter, wij zijn tegen deze A2-samenwerking.

Nog één punt, het Centrum van Valkenswaard. Wij hadden vroeger een zeer aantrekkelijk winkel- en horecacentrum dat een hoge shop-traffic genereerde. En wat is daar van over? Ja, één ding zeker, een zeer hoge winkelleegstand en een minder gevarieerd winkelaanbod. De vraag is dus, hoe maken wij dit centrum weer aantrekkelijk, ook voor buitenstaanders en toeristen.

Voorzitter, ik kan nog wel een tijd doorgaan, met onderwerpen als het armoedebeleid, het Eurocircuit, de voedselbank, de ontwikkeling van de dorpskernen, de infrastructuur en met name de bereikbaarheid van Valkenswaard, de dure dienstverlening van Cure, enzovoort, enzovoort.  Maar ik stop er mee. Wij staan in Valkenswaard de komende jaren voor veel uitdagingen, er moet zeer veel gebeuren

Onze fractie wil daaraan de komende jaren alle mogelijke medewerking verlenen en dit college het voordeel van de twijfel geven.

Plaats een reactie