een noodzakelijk kritisch geluid

Bezwaar op basis van de Wet Open Overheid tegen de opgelegde geheimhouding door het College van B&W

Gemeente Valkenswaard

T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 10.100

5550 GA Valkenswaard

 

 

Onderwerp:

Bezwaar op basis van de Wet Open Overheid tegen de opgelegde geheimhouding door het College van B & W van de gemeente Valkenswaard van de Collegebesluiten 17 april en 8 mei 2018 die als besluitvormende uitgangspunten hebben gediend voor de opstelling van de Regeling op Hoofdlijnen inzake het project Dommelkwartier, zoals 23 mei 2018 is getekend door alle betrokken partijen.

Referte:

Brief van Gemeente Valkenswaard d.d. 6 september 2022, Kenmerk 2022-270072 betreffende Raadsvraag 4 van Vitaal Valkenswaard inzake geheime Collegebesluiten d.d. 17 april 2018 en 8 mei 2018 inzake het woningbouw project Dommelkwartier,
Ambtelijk advies/memo d.d. 9 april 2018 met betrekkling tot voornoemde collegebesluiten
Mediation overeenkomst 19 mei 2016 afgesloten tussen de Gemeente Valkenswaard en Lagis/Latoures.
Regeling op Hoofdlijnen zoals, op basis van voorgenoemde Collegebesluiten, door alle betrokken partijen is getekend op 23 mei 2018.
Eenzijdige publiciteit van de gemeente Valkwenswaard begin december 2018 over de beëindiging van het mediation traject tussen de Gemeente Valkenswaard en Lagis/Latoures.
Brief juni 2019 van Lagis/Latoures aan de Gemeente Valkenswaard over het opheffen van de geheimhoudingsplicht die ruste, in het kader van de mediation procedure, op de informatie over het onderhavige woningbouw project Dommelkwartier.
Uitspraak d.d. 12 mei 2022 van de Rechtbank Oost-Brabant inzake de door J. Kerkhoff tegen de Gemeente Valkenswaard aangespannen WOB procedure

 

Valkenswaard, 15 oktober 2022

Geacht College,

Op grond van de Wet Open Overheid doen wij een beroep op de gemeente en het College van Burgemeester en Wethouders om ons ter beschikking te stellen een kopie van de Collegebesluiten d.d. 17 april 2015 en 8 mei 2018 en het daarop betrekking hebbende ambtelijke advies d.d. 9 april 2018.

De Gemeente Valkenswaard wijst in dit verband herhaaldelijk, naar onze mening onterecht, op de geheimhouding die zou voortvloeien uit de Medition Overeenkomst die 19 mei 2016 is afgesloten tussen de Gemeente en Lagis/Latoures.

Echter op grond van de volgende feiten en overwegingen stelen wij vast dat wat betreft de onderhavige procedure, en dus ook het Mediation traject, van een beroep op geheimhouding geen sprake kan zijn.

  1. De gemeente heeft zelf eenzijdig de geheimhouding geschonden door begin december 2018, zonder vooraf overleg met Lagis/Latoures, in de publiciteit te brengen dat de Mediation overeenkomst met Lagis/Latoures was beëindigd.
  2. In de dagvaardingen voor de verschillende openbare rechtszittingen tussen de Gemeente Valkenswaard en Lagis/Latoures zijn meerdere stukken ingebracht die betrekking hebben op het onderhavige Mediation traject . Als gevolg daarvan werd de geheimhouding opgeheven.
  3. 24 juni 2019 heeft Lagis/Latoures aan de Gemeente Valkenswaard schriftelijk meegedeeld dat wat hun betreft de Geheimhoudingplicht, betreffende alle aspecten van deze procedure, niet meer geldig is en dus kan worden opgeheven.
  4. Het van belang is, inzake transparantie van informatie en openbaarheid van handelen van de gemeentelijke overheid, dat de onderhavige informatie over dit soort zaken voor de inwoners van Valkenswaard en de regio Z.O Brabant openbaar en toegankelijk is.
  5. Ondanks de enorme woningnood, ook in deze regio, heeft het College van B&W in het najaar van 2018, ondanks door beide partijen getekende de overeenkomst met Lagis/Latoures (de regeling op Hoofdlijnen) gemeend het woningbouw project Dommelkwartier, met in totaal ruim 230 woningen, niet tot uitvoering te laten brengen.
  6. De gemeente Valkenswaard heeft de inwoners van Valkenswaard, door het opleggen van de geheimhouding en in latere instantie vasthouden aan de geheimhouding met betrekking dit belangrijke woningbouw project Dommelkwartier, het recht ontnomen om bijvoorbeeld een integriteit melding te kunnen doen.

Op grond van de voorgaande feiten doen wij dus, op basis van de Wet Open Overheid, een beroep op de gemeente Valkenswaard om ons een kopie van de College besluiten van 27 april 2018 en 8 mei 2018 te doen toekomen.

Wij verzoeken u de ontvangst van dit beroepschrift per omgaande te bevestigen.

Met vriendelijke groet.

Jan Kerkhoff – Valkenierstraat 201 – 5553 CS Valkenswaard- 06-51424434

Vitaal Valkenswaard – Raadslid Valkenswaard

CC: Gemeenteraad Valkenswaard
Griffie van de Gemeente Valkenswaard

Plaats een reactie