een noodzakelijk kritisch geluid

Vragen procedure Dommelkwartier- Vaststelling Overeenkomst

Betreft:
Schriftelijke vragen ex Art. 41 RvO aan het college van B&W van de gemeente Valkenswaard  18 juli 2022

Onderwerp:
Vragen procedure Dommelkwartier- Vaststelling Overeenkomst (voor de ingekomen reactie van de gemeente d.d. 06-09-2022 klik hier)

Referte:
Tussenuitspraak Rechtbank Oost-Brabant 12 mei 2022

Brief Gemeente Valkenswaard   2022 – 257466 12 juli 2022

Vaststelling overeenkomst Ex artikel 7:900 BW augustus 2018

Regeling op Hoofdlijnen 23 mei 2018

Uitspraak 25 mei 2021 Bezwarencommissie A2 gemeenten

Bezwaarschrift en beroep d.d. 25 mei 2021 kenmerk: 1413354/14123358 tegen het besluit van het college van B&W van de gemeente Valkenswaard

Toelichting

Als resultaat van de door ons aangespannen WOB procedure Vaststelling Overeenkomst Dommelkwartier en als gevolg van de uitspraak van de Bestuursrechter te Den Bosch van 12 mei jl. , die in een tussenuitspraak heeft gelast dat de concept vaststelling overeenkomst, inhoudelijk voor het grootste deel, na herstel van het door het college van B&W geconstateerde gebrek, openbaar kan worden gemaakt, hebben wij de volgende vragen:

  1. Heeft het College van B&W in het najaar van 2018 de onderhavige concept Vaststelling Overeenkomst behandeld, welk besluit heeft het college hieromtrent genomen en welk collegebesluit ligt hieraan ten grondslag.
  2. Indien het onderhavige concept Vaststelling Overeenkomst niet is behandeld in het College van B&W, wat zijn hiervoor de redenen geweest?
  3. Welke zijn de redenen geweest dat het College van B&W heeft besloten, in strijd met de opschortende voorwaarde (Artikel 20) van de onderhavige Vaststelling overeenkomst, deze Vaststelling overeenkomst in het najaar van 2018 niet voor te leggen aan de Gemeenteraad en welk collegebesluit ligt hieraan ten grondslag.
  4. De tussen betrokken partijen in het voorjaar van 2018 overeengekomen Regeling op Hoofdlijnen, die  28 mei 2018 door alle betrokken partijen voor akkoord is getekend,  is als zodanig 8 mei 2018 door het toenmalige College van B&W behandeld en geaccordeerd en welk collegebesluit ligt hieraan ten grondslag ?
  5. Uit analyse van diverse gegevens, informatie en overeenkomsten is naar voren gekomen dat het onderhavige concept Vaststelling Overeenkomst  voor een groot deel inhoudelijk in lijn ligt met de op 28 mei 2018 getekende Regeling op Hoofdlijnen.  Indien dit onderhavige concept Vaststelling Overeenkomst door het toen zittende College van B&W inhoudelijk blijkbaar niet akkoord is bevonden welke zijn hiervoor de gronden en de redenen om dit concept Vaststelling Overeenkomst als niet acceptabel af te wijzen?
  6. Welke zijn de inhoudelijke redenen en overwegingen geweest van het in mei 2018 geïnstalleerde college van B&W  om op 23 mei 2018 door alle partijen getekende en met een collegebesluit van 8 mei 2018 bekrachtigde Regeling op Hoofdlijnen achteraf niet verbindend te verklaren?

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie