een noodzakelijk kritisch geluid

Woonzorg Woningbouw project Rijt 2

Vragen divers

 Onderwerp: WoonZorg woningbouw project Rijt 2

Gesteld door: Jan Kerkhoff / VV
Datum: 8 september 2022
Portefeuillehouder: Theo Geldens
Teammanager: Jeanke Verbruggen / Kelly Fraaije
Deadline: 8 oktober 2022

 

Vraag:

Door middel van een Raadsinformatie brief d.d. 26 juli 2022 zijn wij geïnformeerd over de ontwikkeling van een WoonZorg woningbouw complex aan de Rijt 2, door de vastgoed project ontwikkelaar LUMIVAST te Eindhoven. Tevens blijkt dat de regionale zorgaanbieder Lunet Zorg een belangrijke partij is met betrekking tot de realisatie en haalbaarheid van dit project door t.z.t. als huurder op te treden.

 

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1.    Graag ontvangen wij een kopie van de aanvraag  die LUMIVAST heeft ingediend bij de gemeente voor  de start van een  uitgebreide omgevingsvergunning procedure.

2.    Wie is de financier/investeerder van dit project.?

3.     Is door Lunet Zorg, vanwege de blijkbaar toegezegde huur afname, een afname garantie hiervoor afgegeven, en voor welk bedrag?

4.    Uit de ontvangen informatie moeten wij opmaken dat een deel van de toekomstige huurders van de 22 appartementen, deze appartementen zelfstandig huurt. Wie gaat deze verhuur regelen en wis is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze appartementen?

5.    Waarom is niet vooraf geregeld dat een deel van deze 22 appartementen een sociale woningbouw en verhuur status krijgen, temeer daar veel behoefte is aan deze categorie woningen.

6.    Uit de ontvangen informatie blijkt dat reeds een gedetailleerd bouwplan is ontwikkeld door Keeris Architecten. Is dit bouwplan reeds aan de gemeente voorgelegd, en zo ja aan wie?

7.    Wat is het gemiddelde oppervlak per appartement?

8.    Is dit door Keeris Architecten ontwikkelde bouwplan een definitief plan of kunnen nog modificaties worden aangebracht?

9.    Op grond waarvan heeft dit project een WoonZorg status verkregen?

10.Voldoet dit appartementen woningbouw project aan de voorwaarden van de wetgeving Agenda 22 /Toegankelijkheid  en is bijvoorbeeld een lift voorzien?

11.   Graag ontvangen wij het college voorstel en -besluit dat aan de ontwikkeling van dit WoonZorg project ten grondslag ligt

Antwoord:

 

1.    Deze documenten heeft u reeds ontvangen via deze link:

https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item//22cc14c7-0af3-4ea1-a285-41fec11c7000

2.    Lumivast is de aanvrager/ontwikkelaar. Het college heeft in dit stadium geen zicht op de investeerder. Pas bij een definitieve bouwaanvraag wordt in het kader van het BIZOB onderzoek de geldstroom inzichtelijk waarmee de bouw bekostigd wordt.

3.    Dit bedrag is niet bij de gemeente bekend. Het is een privaatrechtelijke afspraak tussen de twee partijen.

4.    Lunet Zorg is de huurder die het pand weer onderverhuurd aan de bewoners. Wie voor het onderhoud verantwoordelijk is, zal privaatrechtelijk geregeld worden.

5.    De huidige bestemming is al maatschappelijk. Met de toenmalige eigenaar (Zuidzorg) en de gemeente (afdeling RB en SEB) waren al rond 2018/2019 verkennende gesprekken rond de omvorming naar wonen met zorg.

Een zorggebouw met gemeenschappelijke voorzieningen (gedeelde buitenruimte/gedeelde ingang/ gedeelde fietsenberging) is passend gezien de plek in de groenstructuur van de wijk.

Daarnaast hebben zorgwoningen een minder grote parkeerbelasting en kan het groene karakter in de wijk gewaarborgd blijven.

Op andere locaties in de gemeente is het college voornemens om woningen voor starters te realiseren.

6.    Het bouwplan is aan diverse adviseurs binnen de gemeente voorgelegd (o.a. de disciplines volkshuisvesting, sociale zaken, verkeer, stedenbouw, planologie), de wijkcoördinator en met welstand besproken. Tevens is de manager RB betrokken, de gemeentesecretaris, de directeur en de adviseurs voor financiën en communicatie.

7.    40m2 GBO

8.    Er is een voorlopig ontwerp ingediend. Dit plan zal worden uitgewerkt tot een bouwaanvraag. Er zullen geen grote structurele wijzigingen meer plaatsvinden.

9.    Lumivast heeft een aanvraag voor het complex met zorgwoningen ingediend. Deze locatie wordt opgericht ter vervanging van een aantal andere kleinschalige groepsaccommodaties van Lunetzorg. Op Rijt 2 kan beter invulling gegeven worden aan de doelstellingen van de Wet langdurige zorg. (Wlz). De bewoners kunnen deze zelfstandige woningen huren tegen een sociale huur. Lunetzorg zal de zorg en ondersteuning aan de bewoners bieden.

10. Het complex is voor mindervaliden goed toegankelijk. Er is een lift aanwezig.

via deze link kunt u de ontwerptekeningen bekijken:

https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item//22cc14c7-0af3-4ea1-a285-41fec11c7000

11. Zie bijlage

 

 

Plaats een reactie