een noodzakelijk kritisch geluid

Motie Vreemd: Bestemmingsplan Eurocircuit breed aanvaard.

Deze motie is donderdag  13 april  tijdens de Raadsvergadering ingediend door VOTE, Valkenswaard Lokaal, Vitaal Valkenswaard en D66 en is met grote meerderheid aanvaard

De Gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op donderdag 13 april 2023

Constaterende dat:

  • 24 oktober 2019 het aan de Gemeenteraad door het college voorgelegde Bestemmingsplan Eurocircuit niet is vastgesteld.
  • In het voorjaar van 2021 onder de inwoners van Valkenswaard een enquête is gehouden met vragen over het behoud van het Eurocircuit voor Valkenswaard. Een ruime meerderheid van de inwoners heeft voor behoud van het Eurocircuit gestemd.
  • 15 juli 2021 de Gemeenteraad bijna unaniem (1 tegenstem) heeft gekozen voor Toekomst scenario B: Bestaand gebruik
  • het ontwerp bestemmingsplan oorspronkelijk eind Q4 2022 ter inzage gelegd zou worden maar dit in het kader van zorgvuldigheid is uitgesteld. Er was namelijk een aanvullend onderzoek nodig onder de nieuwe bewoners van Lage Heide.
  • Hiermee alle stappen van een zorgvuldige procedure doorlopen zijn.

Overwegende dat:

Duidelijkheid over de continuïteit van de activiteiten  van de momenteel op het Eurocircuit aanwezige verenigingen  van groot belang is voor de besturen, leden en gebruikers van het Eurocircuit.

  • Een goed functionerend Eurocircuit van groot belang is voor de gemeente Valkenswaard in het kader van het Leisure en Toeristen programma.
  • Gezien bovenstaande constateringen er geen aanleiding is voor verder uitstel van het ter inzage leggen van het Ontwerp Bestemmingsplan Eurocircuit.

Verzoekt het college:

  1. Te bewerkstelligen dat het Ontwerp bestemmingsplan Eurocircuit in april 2023 ter inzage wordt gelegd, waarmee het definitieve bestemmingsplan Eurocircuit niet later dan Q3 2023 aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.

En gaan over tot de orde van de dag.

VOTE Joost Beerens, Valkenswaard Lokaal Gerrie van Asten, Vitaal Valkenswaard  Jan Kerkhoff , D66  Pieter van Rijswijk.

Plaats een reactie