een noodzakelijk kritisch geluid

Beroep tegen uitspraak van de Bezwarencommissie A2 gemeenten Valkenswaard


Rechtbank Oost-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA Den Bosch

Betreft:

  • Beroepschrift tegen uitspraak 16 mei 2023 van de Bezwarencommissie A2 gemeenten Valkenswaard

Referte:

  • Bezwaar op grond van de WOO t.a.v. het College van B&W van de gemeente Valkenswaard d.d. 15 oktober 2022 (Bijlage Productie 1)
  • Verweerschrift d.d. 24-3-2023 van het Bestuursorgaan van de gemeente Valkenswaard (Bijlage Productie 2)
  • Besluiten en advies d.d. 16 mei 2023 kenmerk 2023-371470 van de Bezwaarcommissie A2 gemeenten (bijlage Productie 3).
  • Brief 20 december 2022 aan Gemeente Valkenswaard. Reclameren bezwaarschrift en constatering termijn overschrijding (Bijlage Productie 4)
  • Brief aan Samenwerking A2 Gemeenten 16 februari 2023 met reclameren bezwaarschrift (Bijlage Productie 5 )
  • Regeling op Hoofdlijnen d.d. 23-5-2018 inzake het mediation traject tussen de gemeente Valkenswaard en Lagis Bouw BV en Latoures Vastgoed BV (bijlage – Productie 6).

 

Valkenswaard, 18 juni 2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij deel ik u mee dat ik Bezwaar maak tegen de beslissing d.d. 26 mei 2023 van het advies van de A2-Bezwarenconmmissie en de ongegrond verklaring van mijn bezwaarschrift d.d. 15 oktober 2022 (Productie 1) door het college van B&W van de gemeente Valkenswaard.

Op grond hiervan en op grond van de WOO (Wet Open Overheid) dien ik hiertegen een beroepschrift in bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht.

Mijn bezwaar en beroep op de WOO richt zich met name tegen de geheimhouding en censurering door het College van B&W van de volgende documenten:

  • Ambtelijk Advies met toelichting d.d. 9 april 2018 inzake het mediation traject met Lagis Latoures over het woningbouw project Dommelkwartier te Valkenswaard.
  • De aangehouden College besluiten d.d. 17-4-2018 en d.d. 1-5-2018
  • Het collegebesluit d.d. 8-5-2018. Het gaat hierbij om de volledige tekst van het onderhavige besluit met de aanpassingen.

De Regeling op Hoofdlijnen d.d. 23 mei 2018 (Productie 6) wordt ten onrechte door de gemeente, zoals vermeld in het verweerschrift d.d. 24-3-2023 van de gemeente (Productie 2), in mijn WOO verzoek en bezwaarschrift als op te vragen document. betrokken. Dit document is namelijk al openbaar geworden aangezien het door Lagis Latoures bij de Dagvaarding d.d. 30-4-2019 is ingediend als Productie 68 (bijlage – Productie 6). en door het ontbreken van bezwaar door de gemeente, tijdens de openbare rechtszitting d.d. 10-3-2020, als openbaar en dus niet geheim stuk kan worden gekwalificeerd.

Mijn vraag om het niet-censureren van onderhavige opgevraagde documenten is ingegeven vanwege de constatering dat waarschijnlijk onrechtmatig handelen heeft plaatsgevonden door bij het overleg en afhandeling traject betrokken personen en instanties van de zijde van de gemeente. Daarom is een volledige opening van zaken voor het beoordeling proces onzerzijds en voor de burgers van Valkenswaard van groot belang. Hiervoor is een optimaal functionerende WOO procedure van groot belang.

Een ander belangrijk aspect in verband hiermee is de vraagstelling met betrekking tot het integer handelen van de betrokken personen van de zijde van de gemeente

Tot zover mijn eerste toelichting en onderbouwing van mijn beroepschrift bij uw Rechtbank.

Gaarne ontvang ik op korte termijn uw bevestiging van ontvangst en behandeling.

Eventuele aanvullende informatie zal ik u z.s.m. sturen. Voor vragen kunt u zich wenden tot ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet
J. Kerkhoff – Valkenierstraat 201 – 5553 CS Valkenswaard
Tel. Nr. 06-51424434 of 040-2024415

Voorzitter en bestuurder politieke partij Vitaal Valkenswaard
Gemeenteraadslid Gemeente Valkenswaard

Plaats een reactie