een noodzakelijk kritisch geluid

Vragen over dossier Daams

Inleiding:
Het project Daams Dommelse weg is een al jaren voortslepend project dat nog steeds niet tot een redelijke oplossing voor betrokken partijen heeft geleid.
Zo wordt blijkbaar voor het perceel en zijn eigenaar de heer AGH Daams door de gemeente Valkenswaard nog steeds niet het bestemmingsplan 1977 en het daaruit voortvloeiende overgangsrecht gerespecteerd. Te weten opslagplaats van hout t.b.v. het bedrijf.
De vraag is in hoeverre de gemeente Valkenswaard zijn best doet om een oplossing te zoeken voor de lopende handhaving en bezwaarprocedures.
Er lopen namelijk procedures bij de Raad van State en de rechtbank te Den Bosch. Met betrekking tot deze laatste procedure vindt een zitting plaats op 14 september a.s.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 1. Wordt het overgangsrecht dat sinds 1977 rust op het perceel 171 door de gemeente wel of niet gerespecteerd? Zo niet dan graag vermelden van de redenen.
 2. Bij de ingekomen stukken week 27 staat bij ingekomen stuk 09 06-07-23 Vergunningsprocedure Dommelseweg ong sectie E 914.
  Vraag: Welk ingekomen stuk betreft dit ? Dit stuk graag toesturen.
  Vraag: Op welke vergunning heeft dit betrekking?
  Vraag: Wat is het verband tussen het perceel E 914 en het perceel 171 van de heer AGH Daans? Graag uitgebreide toelichting.
 3. 14 september a.s. staat de rechtszitting gepland bij de rechtbank te Den Bosch m.b.t. de last onder dwangsom rustend op perceel 171 en met name de eigenaar AGH Daams en de toenmalige gebruiker Houthandel Daams. De eis van de Houthandel Daams is dat de gemeente gaat handhaven m.b.t. perceel 171 en de heer AGH Daams.
  Vraag: Welke zijn de redenen en gronden voor de voornoemde dwangsom en de handhaving daarvan?
  Vraag: Wie is of zijn de eisers in deze op 14 september a.s. te behandelen procedure bij de rechtbank te Den Bosch?
 4. Er blijken 2 procedures te lopen over de percelen aan de Dommelse weg van de Houthandel Daams en AGH Daams. Het betreft dus de procedure 14 september a.s. bij de rechtbank te Den Bosch over de last onder dwangsom en de beroepsprocedure Buitengebied 2 bij de Raad van State d.d. 3 juli 2023.
  Vraag: in hoeverre zijn dit los van elkaar lopende procedures of hebben deze, en met name de procedure bij de rechtbank te Den Bosch, invloed op de beroeps procedure bij de Raad van State?
 5. Het blijkt dat verschillende externe partijen geïnteresseerd zijn om op perceel 171 van AGH Daams bepaalde vormen van opslag te willen uitoefenen.
  Vraag: Waarom heeft de gemeente tot op heden geen medewerking verleend aan deze mogelijkheid van gebruik van een deel van perceel 171?
  Graag vermelden van de redenen voor het weigeren van de medewerking door de gemeente.

Jan Kerkhoff
Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie