een noodzakelijk kritisch geluid

Standpunt van Vitaal Valkwenswaard met betrekking tot de Programma begroting 2024-2027

Voorzitter,

Laten wij beginnen met het goede nieuws: Wij zullen instemmen met de Programma Begroting 2024-2027

Maar wij willen wel enkele kanttekeningen plaatsen.

Want wij moeten ons wel de vraag stellen of onze financiële buffer, de beschikbare weerstandscapaciteit, voldoende is om eventuele financiële klappen op te vangen.

Want er komen in de nabije toekomst zeker nog enkele financiële beren op ons pad.

Om maar te noemen het voor de gemeenten financiële rampjaar 2026 als gevolg van het nieuwe financiële systeem waardoor de gemeenten ruim 3 miljard mislopen. Politieke partijen in de Tweede Kamer hebben hiervoor al gewaarschuwd.

Een ander financieel en zorgprobleem gaat zich voordoen in het Sociale Domein als in 2025 de voorgenomen transitie van de gehandicapten en zorgvragers met de zorgindicatie ZZP 1, ZZP 2 en waarschijnlijk ook ZZP 3, naar de gemeenten gaat plaatsvinden. De gemeenten worden dan volledig verantwoordelijk voor het totale zorgpakket, dat houdt dus in wonen, voeding, werken en dagbesteding. Maar zoals in het verleden is gebeurd zal deze transitie gepaard gaan met een forse bezuiniging. Dit zal extra druk leggen op de Sociale Domein budgetten

Een ander financieel probleem doet zich voor bij de bijzondere bijstand. De gemeenten hebben hieraan in 2022 circa 2 miljard Euro uitgegeven, hetgeen 3x zoveel is als in 2021. Deze grote toename is vooral toe te schrijven aan de eenmalige energie toeslag voor huishoudens met een laag inkomen. En men vraagt zich af of het daarbij blijft door de toenemende groei van het aantal burgers met een inkomen onder de armoedegrens,

Een ander punt is de onvoldoende raming door gemeenten voor de klimaat- en bouwambities zoals Binnenlandse Zaken recentelijk meld. Slechts 7% van de gemeenten heeft voldoende structurele lasten geraamd om de doelstelling van het klimaatakkoord en de energietransitie te halen. Vraag: Hoe zit in onze gemeente?

Als laatste punt wil ik noemen de jeugdzorg. Het CBS meldt dat in de eerste helft van 2023 het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt met tweeduizend is toegenomen en dat nu 394 duizend jeugdigen tot 23 jaar in ons land jeugdzorg krijgen. Het hoogste aantal ooit.

Kortom de gemeente staat de komende jaren, naar onze verwachting, voor soms onverwachte uitgaven op het financieel gebied. die een extra druk zullen leggen op onze gemeente begroting.

Voorzitter, ik kan nog wel even doorgaan, met onderwerpen als o.a. bestaanszekerheid, de woningbouw, het Eurocircuit, de voedselbank, de ontwikkeling van de dorpskernen, de infrastructuur en met name de bereikbaarheid van Valkenswaard, de dienstverlening van Cure, enzovoort, enzovoort. Maar ik stop er mee. Wij staan in Valkenswaard de komende jaren voor veel uitdagingen, er moet zeer veel gebeuren.

Maar er moet ook veel gebeuren op moreel gebied en dan doel ik op het zeer lage vertrouwen (amper 25%) van de burgers in de overheid.

Hoe krijgen wij het vertrouwen terug van de burger in de uitvoering van onze bestuurlijke taken. Dat is de vraag die wij ons als bestuur van deze mooie gemeente moeten stellen

Dat is trouwens ook aan de orde gekomen 10 oktober jl. tijdens de inhoudelijk goede bijeenkomst Bestaanszekerheid

Vandaar onze motie “Versmal de kloof tussen burgers en het bestuur”. Geef de burger het gevoel dat wij dicht bij hem staan en naar hem willen luisteren.

Ik wil wijzen op punt 2 van het dictum:” Stel uw vraag aan het bestuur”

Onze fractie wil aan dit vertrouwensproces de komende jaren alle mogelijke medewerking verlenen.

Plaats een reactie