een noodzakelijk kritisch geluid

Versmal de kloof tussen burgers, de overheid en het bestuur.

Referte: Informatieavond bestaanszekerheid 10 oktober 2023
Binnenlands Bestuur 2022 en 2023
Unravelling onderzoek en advies
Diverse reacties

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op donderdag 2 0ctober 2023:

Constaterende dat:

 • Nog maar 37% van de burgers in Nederland had in 2022 vertrouwen in de lokale overheden (o.a. gemeenteraden) en maar 42% had vertrouwen in de ambtenaren.
 • Veel burgers het contact met de gemeente als moeizaam en ingewikkeld en soms als onpersoonlijk ervaren.
 • De kloof tussen burgers en de gemeente alleen maar groter is geworden.
 • Burgers bij het stellen van bijvoorbeeld een zorgvraag van “het kastje naar de muur” worden gestuurd.

Overwegende dat:

 • Verkleinen van de kloof tussen burgers en de overheid c.q. gemeente van groot belang is voor de geloofwaardigheid van het handelen van het bestuur.
 • Burgers die een vraag stellen aan de gemeente snel een duidelijk antwoord willen krijgen.
 • Het platgetrapte begrip burgerparticipatie weer concreet vorm wordt gegeven door het weer instellen van domein specifieke adviesraden, zoals o.a. de adviesraad Sociaal domein..
 • Wij ons als overheid en bestuur iedere keer de vraag moeten stellen: ”Hoe kunnen wij proactief dichter bij de burger komen te staan”.
 • De gemeenteraad en het college met betrekking tot de besluitvorming openheid moeten nastreven.
 • De vertrouwensband tussen burgers en lokale overheden sterk kan groeien door het nakomen van afspraken.

 

Verzoekt het college:

 1. Eén loket in te stellen voor het stellen van vragen door de burger.
 2. Het directe contact tussen de gemeente en met name het college te vergroten door bijvoorbeeld het instellen een wekelijks vragenuur “stel uw vraag aan het bestuur”.

En gaan over tot de orde van de dag

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie