een noodzakelijk kritisch geluid

Toelichting op eerdere vragen over dossier Daams

Toelichting van Jan Kerkhoff Vitaal Valkenswaard op eerder gestelde Raadsvragen Artikel 41 Agendapunt 4a Raadsvergadering 8 februari 2024

Betreft: Dossier Daams Dommelseweg

Ik heb natuurlijk niet zonder dringende redenen verzocht om een integriteit onderzoek met betrekking tot deze volgens mij onverkwikkelijke zaak.

Want volgens mij heeft deze zaak zich geheel onnodig ontwikkeld tot een omvangrijk en voor alle betrokken partijen, kosten verslindend dossier dat uiteindelijk alleen maar verliezers oplevert.

Maar het kernpunt van deze onverkwikkelijke zaak is natuurlijk, naar mijn mening, het onzorgvuldige en waarschijnlijk zelfs onrechtmatige handelen van het College van B&W en de gemeente.

Maar hoe is deze zaak ontstaan?

In 1977 is bij Koninklijk Besluit de bestemming van het perceel 171, in deels opslagplaats van hout en deels groen/ beplanting, goedgekeurd.

Houthandel Daams, die van 1971 het gehele perceel 171 huurde van de heer A.G.H. Daams, deelde in 2014 het voornemen mee aan de gemeente om zijn bedrijf te verplaatsen van perceel 171 naar perceel 198 (perceel E 914).

De gemeente gaf een negatief advies met betrekking tot dit voornoemde voornemen en ook het College van B&W gaf aan geen medewerking te verlenen aan de verplaatsing van houthandel Daams.

In 2019 is houthandel Daams blijkbaar door het College van B&W van de gemeente Valkenswaard geadviseerd om het perceel 198 voor mogelijke latere bedrijfsvoering te verwerven. Mei 2019 heeft houthandel Daams het grondstuk E914 gekocht voor een bedrag van Euro 33.000 (Euro 8,- per meter).

18 december 2020 besluit B&W om een Omgevingsvergunning te verlenen aan Daams Houthandel om op perceel Dommelseweg 198 een tijdelijk bebouwing aan te brengen.

De Provincie Noord-Brabant heeft in 2021 ( brief van de Provincie d.d. 26 januari 2021) bezwaar aangetekend tegen het verlenen van de Omgevingsvergunning 20259

September 2022 trekt de Gemeente Valkenswaard, na uitspraak van de rechter, de tijdelijk verleende omgevingsvergunning in.

Dit is weer de zoveelste zaak bij de gemeente Valkenswaard waar de gemeente  gewoon weigert om zorgvuldig en respectvol met de belangen van burgers om te gaan en lak heeft aan fatsoenlijk overleg met die burgers.

Bijvoorbeeld blijkt nu dat de gemeente weigert te erkennen dat het overgangsrecht op perceel 171 berust op het perceel, en niet op de persoon, en niet wil accepteren dat op dit perceel deels een bedrijfsbestemming rust.

Dat de menselijk maat helemaal weg is bij de gemeente wordt aangetoond door het per eind maart 2020 in gang zetten van een handhavingsprocedure en de inschakeling van Hekkelman advocaten (het mag weer wat kosten) inzake het vaststellen van het overgangsrecht, hetgeen al eerder was vastgesteld.

Tot zover mijn sterk ingekorte toelichting op de laatste stand van zaken inzake dit uit de hand gelopen dossier, dat de aanleiding voor ons is om te verzoeken hierover een integriteit onderzoek uit te voeren.

Ons verzoek om hierover een integriteit onderzoek uit ter voeren is door het College van B&W afgewezen.

 

Plaats een reactie